29 kwietnia 2020

Jak wyglądał ślub Kate i Williama?

www.royal.uk

Perfekcyjnie przygotowana ceremonia w londyńskim Westminster Abbey przebiegła bez żadnych niespodzianek. Jeszcze dzień wcześniej miała miejsce ostatnia próba w której wzięli udział książę Harry, czyli świadek pana młodego, oraz grupa małych druhenek. Zostali sfotografowani także rodzice przyszłej księżnej oraz jej siostra Pippa i brat James. Opactwo było już ozdobione drzewkami klonowymi i grabami, a w powietrzu unosił się zapach świec Jo Malone - kwiat pomarańczy. Dekoracje zostały stworzone przez irlandzką projektantkę Shane Connolly, która zajmowała się wystrojem kaplicy w Windsorze podczas ślubu księcia Karola i księżnej Camilli. Był to jednak pomysł Kate, aby kościół przypominał las.

Embed from Getty Images
Osiem­set lat temu w miej­scu świą­ty­ni znaj­do­wał się klasz­tor be­ne­dyk­ty­nów. Pierw­szym z trzy­dzie­stu ośmiu wład­ców, któ­rzy zo­sta­li tu ko­ro­no­wa­ni, był w 1066 roku Wil­helm Zdobyw­ca. Ślub Kate i Wil­lia­ma miał być szes­na­stym kró­lew­skim ślu­bem w hi­sto­rii opactwa. Wcze­śniej za­war­ła tu zwią­zek mał­żeń­ski mię­dzy in­ny­mi kró­lo­wa Elż­bie­ta, a w 1997 roku w świą­ty­ni od­by­ły się uro­czy­sto­ści po­grze­bo­we księż­nej Wa­lii. Na­rze­cze­ni zasta­na­wia­li się tak­że nad in­ny­mi świą­ty­nia­mi. Mo­gli na przy­kład wziąć ślub w ka­te­drze Świę­te­go Paw­ła, w któ­rej po­bra­li się Ka­rol i Dia­na, uzna­li jed­nak opac­two za naj­lep­szy wy­bór, po­nie­waż ar­chi­tek­tu­ra bu­dyn­ku spra­wia­ła, że przy­po­mi­nał ko­ściół w ko­ście­le i da­wał ja­kie ta­kie po­czu­cie pry­wat­no­ści. Ro­dzi­na i naj­bliż­si przy­ja­cie­le mie­li za­jąć miejsca dla chó­ru, a dla po­zo­sta­łych go­ści prze­zna­czo­no nawę głów­ną i bocz­ne ka­pli­ce. Poza tym ko­ściół leży w nie­wiel­kiej od­le­gło­ści od pa­ła­cu Buc­kin­gham, a to ozna­cza­ło niż­sze kosz­ty wy­da­ne na ochro­nę – rzecz nie bez zna­cze­nia w cza­sach kry­zy­su*.
Embed from Getty Images

W piątek, 29 kwietnia, nie było już czasu na próby. Wielki dzień nadszedł! Ślub miał się odbyć o 12:00 polskiego czasu. Do 10:50 większość z 1900 gości była już obecna. Miejsca nie były przydzielone konkretnym osobom - opactwo zostało podzielone na strefy, a goście byli proszeni o zajęcie dowolnego miejsca w przydzielonej sobie części. Celebryci i znane osobistości nie mogli liczyć na specjalne traktowanie, a najlepsze miejsca najbliżej ołtarza zostały przeznaczone dla rodziny i najbliższych przyjaciół Kate i Williama.

Embed from Getty Images

O 11:20 zaczęli pojawiać się członkowie rodzin królewskich i książęcych z Europy i całego świata. Zaraz potem rodzina Windsorów wyjechała z pałacu Buckingham w busikach, co zgodnie z wolą Kate i Williama, miało być jednym ze sposób cięcia kosztów całej uroczystości. Dokładnie o 11:38 do opactwa przyjechali książę Karol i księżna Camilla, następnie królowa Elżbieta i książę Filip. Zgodnie z protokołem, królowa powinna być ostatnią, która przybywa do opactwa przed panną młodą.

Embed from Getty Images

O 11:51 spod hotelu Goring wyjechała panna młoda ze swoim tatą, Michaelem. Mogliśmy zobaczyć kilka ujęć sukni! Był to najpilniej strzeżony sekret całej ceremonii. O tym kto zaprojektuje suknię wiedzieli tylko Kate, jej rodzice oraz siostra. Przyszłej księżnej zależało na dyskrecji, ponieważ chciała zaskoczyć Williama. Zobaczyliśmy prawie trzy metrowy tren, dużo koronki, welon, lekko spięte loki. Podobno Kate przez chwilę myślała o kwiatach we włosach, ale później zdecydowała, że chce mieć tiarę. Królowa zaproponowała jej trzy tiary ze swojej kolekcji, a ona natychmiast wybrała najprostszą i najdelikatniejszą z nich. Następnie razem ze swoim fryzjerem tygodniami próbowali różnych upięć wykorzystując plastikową tiarę z Claire's za £6.50. Ostatecznie udało im się wymyślić unikalną i skomplikowaną konstrukcję z drobnymi warkoczykami utrzymującymi tiarę na głowie. Jak przyznał fryzjer Kate, jeszcze nigdy w życiu czegoś takiego nie widział.

Embed from Getty Images

Dokładnie o 12:00 Kate wysiadła z samochodu pod Opactwem Westminsterskim, a zgromadzony tłum przywitał ją okrzykami i brawami. W końcu mogliśmy zobaczyć kreację przyszłej księżnej w całej okazałości. Wielu od razu przypomniała się suknia ślubna Grace Kelly z 1956 roku. Dowiedzieliśmy się, że projektantką jest Sarah Burton z domu mody Alexandra McQueena. 

Embed from Getty Images

Klasyczna, a jednocześnie nowoczesna suknia z podkreśloną talią i biodrami została wykonana z koronki i satyny w kolorze kości słoniowej. Na całej sukni można było dostrzec delikatne kwiaty, które były motywem przewodnim całego wydarzenia. Specjalny zespół, który pracował nad suknią przyszłej księżnej został poproszony o podpisanie umów o zachowaniu poufności. Prace odbywały się na wyznaczonym piętrze siedziby firmy McQueen. Nawet inni pracownicy domu mody nie wiedzieli, że to właśnie tam przygotowywana jest suknia dla Kate, a nieobecność krawcowych tłumaczono zwolnieniami. Pracowano także na nocnych zmianach, a niektóre części sukni były konstruowane poza pracownią. Szczególną uwagę przywiązano do wykonania koronki, która została wykonana w Royal School of Needlework w Hampton Court Palace. Hafciarki musiały myć ręce co 30 minut, aby zachować nieskazitelność koronki. Do pracowni, Kate przyjeżdżała różnymi samochodami, ale najczęściej kontaktowała się z Sarą Burton przez Skypa. Projektantka odwiedziła też Kate w Angelsey, gdzie odbywały się przymiarki. Dzień przed ślubem suknię przywieziono do hotelu Goring, gdzie Kate spędziła ostatnią noc jako panna i gdzie dokonano ostatnich dopasowań. Tego wieczoru projektantka została zauważona przez paparazzi pod hotelem, nie było jednak pewne czyją suknię stworzyła. A jak się później okazało, przygotowała także suknię dla Pippy, siostry Kate.
Je­śli cho­dzi o bi­żu­te­rię, to oprócz dia­de­mu i pier­ścion­ka za­rę­czy­no­we­go Kate mia­ła jeszcze tyl­ko bry­lan­to­we kol­czy­ki, któ­re do­sta­ła od ro­dzi­ców. Zo­sta­ły za­pro­jek­to­wa­ne spe­cjal­nie dla niej przez Ro­bin­so­na Pel­ha­ma i mia­ły kształt dę­bo­wych li­ści i żo­łę­dzi koja­rzą­cy się z miej­scem, gdzie się wy­cho­wa­ła. Pan­na mło­da sama wy­bra­ła bu­kiet ślubny. Był skrom­ny i ele­ganc­ki, z bia­łych kon­wa­lii, goź­dzi­ków i hia­cyn­tów. Zgod­nie z tra­dycją nie mo­gło za­brak­nąć w nim mir­tu, po­cho­dzą­ce­go z krze­wu, któ­ry wy­rósł z gałąz­ki wy­ję­tej ze ślub­ne­go bu­kie­tu królowej Wiktorii.
Embed from Getty Images

Minutę po 12:00 Kate weszła do opactwa. Zanim zaczęła czterominutową drogę do ołtarza, zatrzymała się na chwilę, zgodnie z tradycją, gdzie została przywitana przez dziekana Johna Halla. Harry, który stał u boku Williama powiedział z uśmiechem do brata Jest tutaj, Czekaj tylko aż ją zobaczysz. Kiedy Kate stanęła u boku Williama przy ołtarzu, powiedział jej Wyglądasz pięknie. A później zwrócił się do Michaela I mamy skromny, rodzinny ślub.

Embed from Getty Images

Od tego momentu wszystko przebiegało perfekcyjnie. Kate była spokojna i opanowana. Jej głos ani raz się nie załamał dzięki lekcjom emisji głosu, które brała u Anthony'ego Gordona Lennoxa. Kate zdecydowała się przyrzec Williamowi miłość, wsparcie, szacunek i wierność  - love, comfort, honor, and keep - ale nie posłuszność, podobnie jak księżna Diana 30 lat wcześniej. Neil Swan z fun­da­cji Star­li­ght, tak opi­sy­wał mo­ment przysięgi:
Była to jed­na z naj­bar­dziej wzru­sza­ją­cych chwil. Kie­dy mło­dzi wy­po­wia­da­li sakramental­ne „tak”, w ka­te­drze za­pa­dła cał­ko­wi­ta ci­sza. Po­nie­waż uro­czy­stość była trans­mi­to­wa­na przez gło­śni­ki na ze­wnątrz, zgro­ma­dzo­ny na uli­cy tłum do­słow­nie osza­lał z ra­do­ści. Wszy­scy usły­sze­li­śmy ten ryk en­tu­zja­zmu i siłą rze­czy na na­szych twa­rzach poja­wi­ły się uśmie­chy.
Ob­rącz­ka Kate po­wsta­ła z brył­ki wa­lij­skie­go zło­ta, po­da­ro­wa­nej przez kró­lo­wą Elż­bie­tę, a wy­do­by­tej w ko­pal­ni Clo­gau St. Da­vid Mine. Pro­sta i cien­ka, zo­sta­ła wy­ko­na­na przez wa­lij­ską ro­dzi­nę ju­bi­ler­ską Wart­ski. W prze­ci­wień­stwie do żony Wil­liam po­sta­no­wił, że nadal bę­dzie no­sił sy­gnet ro­dzi­ny kró­lew­skiej.
Embed from Getty Images

Wychodząc z opactwa Kate zwróciła się do męża: Czy jesteś szczęśliwy?, a William, biorąc ją za rękę, odpowiedział Bardzo
No­wo­żeń­cy wsie­dli do po­wo­zu ko­ro­na­cyj­ne­go zbu­do­wa­ne­go w 1902 roku dla Edwar­da VII i ru­szy­li w stro­nę pa­ła­cu Buc­kin­gham. Trzy­dzie­ści lat wcze­śniej Ka­rol i Dia­na tak­że wra­ca­li tym sa­mym po­wo­zem spod ka­te­dry Świę­te­go Paw­ła. Kate zna­la­zła na sie­dze­niu bu­kie­cik i pod­ko­wę – pre­zent na szczę­ście od pra­cow­ni­ków staj­ni. Wil­liam wszedł pierwszy do środ­ka i wziął bu­kiet od Kate, żeby mo­gła wy­god­nie się usa­do­wić. Bia­ły tren suk­ni ni­czym ob­łok ście­lił się u jej stóp. Kie­dy w dro­dze do pa­ła­cu or­szak mi­jał  po­mni­ki upa­mięt­nia­ją­ce bo­ha­te­rów wo­jen­nych, ksią­żę sa­lu­to­wał, a jego żona z sza­cun­kiem pochy­la­ła gło­wę. Sto­ją­cy wzdłuż tra­sy prze­jaz­du lu­dzie nie prze­sta­wa­li wi­wa­to­wać ze szcze­re­go ser­ca, a w po­wie­trze wzbi­ły się ty­sią­ce ko­lo­ro­wych ba­lo­ni­ków. 
Embed from Getty Images

To był ślub, który stawał się coraz mniejszy w miarę upływu dnia. Tylko 650 gości zaproszono na Queen's Breakfast, przyjęcie w porze lunchu, które rozpoczęło się po nabożeństwie. Zaproszeni goście zdradzili później, że chociaż przyjęcie było formalne z powodu dużej liczby członków rodziny królewskiej, atmosfera była bardzo prywatna. William wprowadził Kate do sali, gdzie czekali goście i przedstawił ją moja żona, Pani Wales. (*Przez wiele lat William i Harry używali nazwiska Wales). Dr Robert Acheson, dyrektor szkoły podstawowej, do której uczęszczała Kate zdradził, że w swoim przemówieniu książę Karol bardzo chwalił swoją synową, dodając, że mają szczęście, iż mają teraz taką córkę. 

Embed from Getty Images

Dokładnie o 14:25 ponownie zobaczyliśmy młodą parę. Na balkonie pałacu Buckingham Kate wydawała się opanowana, w przeciwieństwie do wiercącego się nieco Williama. Jeśli denerwowała się z powodu 2 miliardów ludzi, którzy na nią wtedy patrzyli - nie okazywała tego. Wchodząc na balkon, już jako księżna, a w przyszłości królowa, Kate powiedziała Och, wow widząc zgromadzony tłum, machający flagami i domagający się pocałunku nowo poślubionej pary. Pierwszy buziak był bardzo krótki, więc William zwrócił się do żony: Dajmy im jeszcze jeden. Kocham cię. Tłum oszalał z radości. Hałas był jednak nie do zniesienia dla małej Grace van Cutsem, która musiała zasłonić sobie uszy, mimo że Kate próbowała odwrócić jej uwagę. O 14:31 rodzina wycofała się z balkonu i weszła z powrotem do pałacu. 

Embed from Getty Images

O pięt­na­stej mło­da para po raz ko­lej­ny za­sko­czy­ła zgro­ma­dzo­nych przed pa­ła­cem widzów, po­ja­wia­jąc się w nie­bie­skim aston mar­ti­nie BD6, któ­ry Ka­rol do­stał od kró­lo­wej na dwu­dzie­ste pierw­sze uro­dzi­ny. Wil­liam po­sta­no­wił, że sam od­wie­zie żonę do Cla­ren­ce Ho­use. Z tej oka­zji ozdo­bio­no auto nie­bie­ski­mi i czer­wo­ny­mi wstąż­ka­mi i zmie­nio­no tabli­ce re­je­stra­cyj­ne, na któ­rych te­raz wid­niał na­pis „NO­WO­ŻEŃ­CY”. Z wra­że­nia świeżo upie­czo­ny mał­żo­nek za­po­mniał zwol­nić ha­mu­lec ręcz­ny, ale nie­przy­jem­ne zgrzy­ty trą­cych o sie­bie me­ta­lo­wych tarcz sku­tecz­nie za­głu­szył ryk sil­ni­ków ogrom­ne­go wojskowe­go śmi­głow­ca, któ­ry nie­ocze­ki­wa­nie po­ja­wił się nad tłu­mem. Taką nie­spo­dziankę przy­go­to­wa­ły dla mło­dej pary Kró­lew­skie Siły Po­wietrz­ne.
Embed from Getty Images

Po południu, książęca para miała czas na odpoczynek w Clarence House. Mogli przebrać się w wygodniejsze stroje - Kate nie była już opięta gorsetem, a William mógł nareszcie odpocząć od noszenia kilkukilogramowego munduru. W puszystych szlafrokach oglądali powtórkę swojego ślubu - wszystko z całkiem innej perspektywy. Później dołączył do nich Harry i cała trójka była w doskonałych humorach.

Embed from Getty Images

Nadszedł czas na przygotowania do wieczornej zabawy. William przebrał się w smoking, a Kate włożyła kolejną kreację projektu Sary Burton. Prostą suknię z białej satyny ozdabiał efektowny pasek z brylantami. Na ramiona Kate narzuciła bolerko z angory. Wesele odbyło się pałacu Buckingham. Tylko 300 najbliższych osób zostało zaproszonych na przyjęcie, które rozpoczęło się o 19:00. Stoliki zostały nazwane na cześć miejsc w St. Andrews, Walii i Gloucesterhsire. Kolację przygotował szwajcarski szef kuchni, bliski przyjaciel księcia Karola, która później została opisana przez jednego z gości jako oszałamiająco pyszna.

Embed from Getty Images

Po kolacji nadszedł czas na przemówienia, którym przewodniczył książę Harry. Kate i Williama zapowiedział jako the Dude and the Duchess (nawiązując do nowego tytułu Williama duke) "koleś i księżna". Harry oczarował gości opowieściami o dziecięcych psikusach i żartował z nietolerancji alkoholu przez Williama. Powiedział też, jak dumna byłaby ich matka.
Zdą­ży­łem ją do­brze po­znać, ale te­raz, kie­dy we­szła do ro­dzi­ny, nie mogę się do­cze­kać, żeby ją wziąć pod moje skrzy­dła, choć może się oka­zać, że bę­dzie do­kład­nie na od­wrót. To fan­ta­stycz­na dziew­czy­na, a mój brat jest wiel­kim szczę­ścia­rzem. Ja zresz­tą też, bo mam jego. Tych dwo­je zo­sta­ło dla sie­bie stwo­rzo­nych. Do tej pory Kate uda­wa­ło się powstrzy­my­wać emo­cje, ale gdy usły­sza­ła te sło­wa, w jej oczach za­szkli­ły się łzy wzrusze­nia. 
Książę Karol przemawiał na popołudniowym przyjęciu w pałacu Buckingham, dlatego przyszedł czas na przemówienie ojca panny młodej. Michael Middleton powiedział, że zorientował się, że sprawy stają się poważne między jego córką a księciem, kiedy zobaczył helikopter w swoim ogrodzie. Pomyślał wtedy Boże, on musi naprawdę lubić moją córkę. Opisał też Williama jako członka rodziny.
Póź­niej przy­szła ko­lej na Mi­cha­ela Mid­dle­to­na i w koń­cu – Wil­lia­ma. Świe­żo upie­czo­ny teść z wiel­ką sym­pa­tią wy­ra­żał się o swo­im zię­ciu, któ­ry nie po­zo­stał mu dłuż­ny. Po nich prze­ma­wia­li jesz­cze Tho­mas van Strau­ben­zee i Ja­mes Me­ade. No­wo­żeń­cy po­kro­ili dru­gi we­sel­ny tort. Tym ra­zem było to ulu­bio­ne cia­sto Wil­lia­ma z dzie­ciń­stwa, zro­bio­ne z herbat­ni­ków „Rich Tea” 1 mnó­stwa roz­to­pio­nej cze­ko­la­dy.
Tuż przed północą Harry ogłosił, że mają małą niespodziankę i zaprosił gości do sali tronowej. Została ona przekształcona w dyskotekę z błyszczącymi kulami, sofami i koktajlami. Para młoda jako pierwsza pojawiła się na parkiecie, tańcząc do utworu Eltona Johna Your Song w wykonaniu Ellie Goulding. Następnie dołączyli do nich Karol, Camilla oraz reszta gości. Przyszedł czas na prawdziwą zabawę. Dyskoteka ruszyła pełną parą. Około 2:30 goście udali się na dziedziniec, aby obejrzeć pokaz sztucznych ogni. Była to też okazja dla młodej pary, aby się pożegnać i udać się do przygotowanego dla nich apartamentu Belgian Suite, w którym zazwyczaj zatrzymują się członkowie rodzin królewskich, którzy odwiedzają Królową. 

Następnego ranka para udała się, według pewnych źródeł, do Balmoral, gdzie spędziła resztę weekendu. Pałac ogłosił, że udają się w sekretne miejsce, ale za kilka dni William ma wrócić do pracy. Podobno on sam zdecydował o zmianie planów - nie chciał wyjeżdżać w sobotę, zaraz po ślubie, kiedy ciągle oczy całego świata były na nich zwrócone. 

Embed from Getty Images

Książę był bardzo zdeterminowany, aby utrzymać miejsce ich podróży poślubnej w sekrecie. Postanowił nie mówić nikomu z gości weselnych dokąd jadą, a sama Kate dowiedziała się w ostatnim momencie. Próba zmylenia mediów była typowym zachowaniem księcia, ale kiedy 9 maja dostrzeżono, że z walijskiego domu książęcej pary wyjeżdżają zapakowane bagażami samochody, paparazzi byli w pełnej gotowości. Pisano, że podróż mogła się odbyć do Afryki, Jordanii lub na karaibską wyspę Mustique. Ostatecznie okazało się, że Kate i William udali się na Seszele. William zarezerwował luksusową willę z własnym basenem i lokajem. Po powrocie z podróży, para wróciła do swojego normalnego życia na wyspie Anglesey.

Napisane na podstawie artykułu MR. AND MRS. WALES Katie Nicholl dla Vanity Fair, lipiec 2011
* Wszystkie cytaty pochodzą z książki Kate. Księżna Cambridge, Marcia Moody, Dream Books 2013

23 kwietnia 2020

Książęca rodzina dołącza do akcji #ClapForTheNHS

Kelly Mathews Twitter @allthingsregal

Dziś wieczorem książęca rodzina dołączyła do akcji #ClapForTheNHS. Kate, William, George, Charlotte oraz świętujący dziś swoje drugie urodziny książę Louis pojawili się przed drzwiami swojego domu Anmer Hall, aby klaszcząc podziękować wszystkim pracownikom brytyjskiej służby zdrowia za ich poświęcenie i pracę w walce z pandemią koronawirusa.


W akcji wzięli też udział książę Karol i książna Camilla, podobnie zresztą jak tysiące Brytyjczyków.

Drugie urodziny księcia Louisa!

AKTUALIZACJA
Kensington Palace Twitter

Dzisiaj mały książę Louis obchodzi swoje drugie urodziny!
Z tej okazji wczoraj późnym wieczorem pojawiło się kilka zdjęć chłopca. Zostały opublikowane na oficjalnym Twitterze i Instagramie Kate i Williama.

Kensington Palace Twitter

Zdjęcia zostały wykonane w wiejskiej posiadłości rodziny Anmer Hall w Norfolk w kwietniu. Podobnie jak w przypadku urodzinowych zdjęć księżniczki Charlotte, ich autorką jest księżna Kate, pasjonatka fotografii. Urodzinowe zdjęcia księcia George'a są zazwyczaj robione przez profesjonalnych fotografów - wyjątkiem są zdjęcia z 2019 roku, które zostały zrobione przez księżną w ogrodzie pałacu Kensington oraz podczas wakacji na wyspie Mustique.

Kensington Palace Twitter

Zdjęcia małego Louisa mają w tym roku symboliczny przekaz. Wiele dzieci na świecie rysuje lub maluje tęcze i przykleja je na okna swoich domów oznaczających nadzieję podczas pandemii koronawirusa. W Wielkiej Brytanii jest to też szczególny znak wsparcia dla pracowników służby zdrowia. Możemy być pewni, że nie tylko Louis, ale także George i Charlotte wzięli udział w akcji.

Kensington Palace Twitter

W tym roku, z powodu pandemii, książęca rodzina będzie świętowała urodziny w swoim pięcioosobowym gronie. W grudniu zeszłego roku w programie A Berry Royal Christmas Kate przyznała, że sama piecze torty urodzinowe dla swoich dzieci i uwielbia to robić. Z pewnością i tym razem szykuje coś wyjątkowego :)


Dziś rano pojawiły się dwa kolejne zdjęcia księcia podpisane Instagram Vs Reality pokazujące co działo się za kulisami.

Clarence House Twitter

I na koniec moje ulubione tegoroczne zdjęcie! Louis w objęciach swojego dziadka księcia Karola. Co ciekawe, zdjęcie mogliśmy już dostrzec w gabinecie księcia Karola w jego szkockim domu w Birkhall. Do dzisiaj nie było jednak wiadomo, które z wnuków księcia się na nim znajduje. Powyższe zdjęcie zostało opublikowane przez Clarence House wraz z urodzinowymi życzeniami.